Algemene voorwaarden

Overzicht

Dit is een juridisch bindend document dat de levering van de SimplyMeet.me Online Oplossing van SimplyBook.me Ltd aan u regelt via onze Website.

Wanneer u zich aanmeldt voor een account, accepteert u de onderstaande bepalingen die de Algemene voorwaarden van SimplyMeet.me vormen en bent u wettelijk hieraan gebonden. Lees dit document zeer aandachtig en samen met onze Website Algemene Voorwaarden, SimplyMeet.me Privacybeleid en Gegevensverwerkingsovereenkomst.

ALS U DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN NIET ACCEPTEERT, MAAK GEEN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN.

1. De SimplyMeet.me-softwareoplossing

1.1. De SimplyMeet.me Online Solution is een online vergadersoftware-oplossing, eigendom van en beheerd door SimplyBook.me Ltd (de "Solution"), een bedrijf opgericht en bestaand onder de wetten van de Republiek Cyprus (kan worden aangeduid als "We" en/of "Us").

1.2. De oplossing is beschikbaar via het domein simplymeet.me dat eigendom is van ons en wordt aangeboden volgens de websitevoorwaarden van SimplyBook.me Ltd (de "Websitevoorwaarden").

1.3. De oplossing is ontworpen en wordt verwacht te worden gebruikt door gebruikers (kan worden aangeduid als "U") als een platform dat het online plannen van vergaderingen vergemakkelijkt (de "Specifieke doeleinden"), na een aanmelding voor een SimplyMeet.me-account (de "Account") en in overeenstemming met de bepalingen hierin.

1.4. U begrijpt en aanvaardt hierbij dat alle links naar domeinen en websites die niet onder de Algemene Voorwaarden van onze Website vallen, niet van toepassing zijn op de bepalingen hierin en voor de Specifieke Doeleinden; maar uitsluitend voor uw gemak en vormen geen goedkeuring, garantie, garantie of aanbeveling en we hebben geen enkele controle over de respectieve juridische documenten en/of beveiligings- en/of privacypraktijken.

2. Andere services en externe serviceproviders

2.1. U stemt er hierbij mee in en begrijpt dat de SBPay.me-oplossing (“SBPay.me”) aan u beschikbaar wordt gesteld door SimplyBook.me Ltd en onderworpen is aan de bepalingen hierin.

2.2. SBPay.me moet door u worden geactiveerd om te kunnen worden gebruikt, daarin kunt u de betalingsverwerkers van uw voorkeur activeren en het zal alle betalingen van uw klanten via de geactiveerde en geselecteerde betalingsverwerkers opslaan, evenals gerelateerde verkoopgegevens zoals datum, bedrag, gekochte dienst, type betaling (terugkerend of niet), naam van de klant, type kaart, deel van het kaartnummer en andere gerelateerde gegevens. De credit card informatie opgeslagen in SBPay.me kan niet worden gebruikt door een indringer of hackers voor hun eigen voordeel als dit is onvolledige informatie en bevat geen CVV nummer en slechts een paar cijfers van credit card nummer.

2.3. U kunt SBPay.me gebruiken voor het eenvoudig terugbetalen van betalingen en voor het verkrijgen van informatie en statistieken over uw verkopen.

2.4. De verwerking van persoonsgegevens voor het gebruik van SBPay.me is onderworpen aan de bepalingen van het SimplyMeet.me Privacybeleid.

2.5. U begrijpt en stemt ermee in dat u services en integraties kunt inschakelen om de oplossing te ontvangen volgens de specifieke doeleinden; die op geen enkele manier door ons zijn doorgelicht, onderschreven of gecontroleerd en daarom gebruikt u ze op eigen risico, met inachtneming van de respectieve toepasselijke bepalingen, beperkingen enz.

2.6. U begrijpt, stemt ermee in en accepteert dat voor clausule 2.5. hierboven is het Uw verantwoordelijkheid om de nodige juridische overeenkomsten te sluiten voor het gebruik van hun respectieve diensten en/of voor de verwerking van persoonsgegevens van hun kant.

3. Aanvaardbaar internetgebruik

3.1. Het gebruik van de oplossing is strikt beperkt tot de specifieke doeleinden en elk ander niet-gerelateerd gebruik is ten strengste verboden, zoals voor:

3.1.1. het verzenden van spams en/of andere e-mails of sms-berichten waarin direct of indirect wordt verwezen naar activiteiten die in sommige rechtsgebieden illegaal kunnen zijn, zoals medicijnen op recept of niet, inclusief maar niet beperkt tot cannabis, THC, marihuana, TLC, CBD; en leenregelingen zoals studieleningen, betaaldagleningen, snel rijk worden en andere; en/of anderszins op enigerlei wijze inbreuk maken op de privacy van andere mensen; en/of

3.1.2. het ondernemen of op enigerlei wijze bevorderen van illegale activiteiten; en/of

3.1.3. een verkeerde voorstelling van uw ware identiteit geven en/of zich voordoen als een persoon of entiteit of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit; en/of

3.1.4. gebruik op een manier die een van deze diensten van Wij bieden aanpast, in het openbaar weergeeft, in het openbaar uitvoert, reproduceert of distribueert; en/of

3.1.5. elke handeling die in strijd is met lokale, staats-, nationale, buitenlandse of internationale statuten, voorschriften, regels, bevelen, verdragen of andere wetten die van toepassing zijn op u en/of ons; en/of

3.1.6. stalking, intimidatie en/of enige vorm van schade toebrengen aan een andere persoon; en/of

3.1.7. om datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken in verband met SimplyMeet.me en/of Ons in het algemeen; en/of

3.1.8. elke poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de website, hetzij door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen.

3.2. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is toegestaan, mag u de SimplyMeet.me-softwareoplossing of enige licentierechten of -verplichtingen onder de bepalingen hierin niet, direct of indirect, verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, leasen, verhuren, distribueren of anderszins overdragen aan een derde partij (persoon of rechtspersoon), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SimplyBook.me Ltd.

3.3. U stemt er hierbij mee in en begrijpt dat u de volledige wettelijke verantwoordelijkheid hebt om uw bedrijfsactiviteiten na te leven, te volgen en uit te voeren binnen alle toepasselijke lokale en/of internationale wet- en regelgeving bij het gebruik van de SimplyMeet.me-oplossing.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Als tegenprestatie voor het gebruik van de Oplossing en in overeenstemming met de bepalingen hierin, aanvaardt u hierbij dat de te betalen vergoedingen in overeenstemming zullen zijn met het Vergoedingsschema dat beschikbaar is op onze Website, zoals van tijd en naar onze naar eigen goeddunken en alle toepasselijke btw of omzetbelasting is door u verschuldigd naast de te betalen vergoedingen.

4.2 U stemt er hierbij mee in en begrijpt dat alle aankopen die worden gedaan in overeenstemming met de bepaling hierin definitief zijn en niet worden terugbetaald.

5. Termijn en beëindiging

5.1 De bepalingen van dit document zijn van toepassing vanaf de datum waarop u zich aanmeldt voor een SimplyMeet.me-account en blijven van kracht totdat het wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen hierin.

5.2 We behouden ons het recht voor om uw SimplyMeet.me-account te beëindigen, te verwijderen of op te schorten, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, wanneer:

I. wij vaststellen dat u een van de belangrijkste bepalingen hierin heeft overtreden of anderszins noodzakelijk wordt geacht voor het ononderbroken gebruik van de oplossing; en/of

II. de eigenaar van het SimplyMeet.me-account is niet bevestigd; en/of

III. het SimplyMeet.me-account niet langer dan 8 (acht) weken actief is - op voorwaarde dat er niet is ingelogd door de eigenaar van het SimplyMeet.me-account en/of er geen geldig betaald abonnement aanwezig is; en/of

VI. we zijn van mening dat een ongebruikelijk gebruik van het systeem een hoge serverbelasting veroorzaakt; en/of

V. er is vastgesteld dat het SimplyMeet.me-account is aangemaakt door een persoon waarvan bewezen is dat hij jonger is dan 18 (achttien) jaar of door iemand die zich voordoet als een andere persoon.

5.3 U kunt deze algemene voorwaarden op elk moment beëindigen en daarom uw SimplyMeet.me-account verwijderen onder voorbehoud van openstaande betalingen en/of andere wettelijke verplichtingen.

5.4 Elke beëindiging van deze AV vindt plaats zonder afbreuk te doen aan andere rechten, rechtsmiddelen of aansprakelijkheden die van toepassing zijn op ons en/of u.

6. Gegevensbescherming, privacy en beveiliging

6.1 U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord dat de bepalingen van ons SimplyMeet.me Privacybeleid en Gegevensverwerkingsovereenkomst ("DPA") zijn automatisch van toepassing op u als onderdeel van deze AV wanneer u zich aanmeldt voor een SimplyMeet.me-account.

6.2 U kunt uw wachtwoord op elk moment wijzigen in de beheerdersinterface van het systeem.

6.3 Het is uw verantwoordelijkheid om een sterk wachtwoord aan te maken en de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de toegang tot uw SimplyMeet.me-account te handhaven en alle verantwoordelijkheden te nemen voor acties die plaatsvinden onder uw SimplyMeet.me-account die in overeenstemming moeten zijn met alle toepasselijke wetten en/of voorschriften.

6.4 Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit uw verzuim om te voldoen aan de bepalingen van dit document en het nemen van redelijke stappen om de beveiliging van informatie te waarborgen bij het gebruik van de SimplyMeet.me-softwareoplossing.

7. Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

7.1 Alle Vertrouwelijke Informatie op onze Website en/of betreffende de SimplyMeet.me Solution blijft uitsluitend en alleen het eigendom van SimplyBook.me.

7.2 Alle Vertrouwelijke Informatie die U krachtens de bepalingen hierin wordt verstrekt, is onderworpen aan de bepalingen hierin, tenzij hierin duidelijk anders is vermeld en mag in geen geval worden gebruikt voor andere zaken dan het onderwerp.

8. Beperking van Aansprakelijkheid

8.1 U gaat hierbij akkoord en begrijpt dat:

8.1.1. We garanderen niet dat de Oplossing vrij zal zijn van niet-materiële fouten en/of bugs en/of onderbrekingen van zaken en/of diensten;

8.1.2. Ingevolge artikel 8.1.1. hierboven zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade, incidentele of speciale schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, gebruik, bedrijfs- en/of dienstonderbreking, gegevens of kosten voor het verkrijgen van goederen; voortvloeiend uit of in verband met de bepalingen hierin, of het gebruik of onvermogen om uw SimplyMeet.me-account te gebruiken.

8.2 We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het verhelpen van een schending van een garantie, toezegging en/of verklaring die hierin wordt verstrekt, wanneer de schending het gevolg is van uw misbruik van de SimplyMeet.me Software-oplossing en/of verband houdt met Uw verplichtingen met betrekking tot het onderwerp van de bepalingen hierin.

8.3 Behalve voor schadeloosstelling voor inbreuk, in geen geval Onze totale aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de bepalingen hierin, ongeacht de oorzaak, enige theorie van aansprakelijkheid, hetzij gebaseerd op contract of onrechtmatige daad of anderszins, behalve voor zover gerelateerd aan de vrijwaringsbepalingen hierin; zal hoger zijn dan het door u te betalen bedrag onder voorbehoud van de bepalingen hierin.

8.4 De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing niettegenstaande enig falen van het essentiële doel van een hierin vermeld beperkt rechtsmiddel en behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek hierin bepaald, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van de SimplyMeet.me-softwareoplossing, inclusief alle conclusies ontleend aan dergelijk gebruik; en alle garanties, verklaringen, voorwaarden en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook geïmpliceerd door de wet of het gewoonterecht zijn, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van de bepalingen van heein en in overeenstemming met het onderwerp.

9. vrijwaring

9.1 U stemt er hierbij mee in dat u SimplyBook.me Ltd en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers schadeloos zult stellen en houden; vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van de bepalingen hierin of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij, in overeenstemming met de bepalingen hierin.

9.2 Wanneer er een geschil is tussen u en een derde partij om welke reden dan ook met betrekking tot het gebruik van de SimplyMeet.me-softwareoplossing, zijn wij niet aansprakelijk, verantwoordelijk of anderszins aansprakelijk voor enige claim, eis (feitelijk en gevolgschade) van welke aard dan ook en aard, bekend en onbekend, die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met uw SimplyMeet.me-account.

10. General Provisions

10.1 De bepalingen van de Algemene voorwaarden voor klanten van gebruikers zijn van toepassing voor zover toegestaan en u heeft de verantwoordelijkheid om uw klanten dienovereenkomstig en voldoende te informeren over relevante zaken.

10.2 We zijn niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van onze verplichtingen hierin, als het falen voortvloeit uit omstandigheden buiten elke redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, overstroming, verschillende aanvallen door hackers die de de dienst, brand, natuurramp, oorlog, pandemie, invasie, oproer, burgerlijke onrust, embargo's, nationale of regionale noodsituaties, stakingen, stroom- of hosting- en telecommunicatieonderbrekingen of -tekorten. Als wij de gestelde verplichtingen niet nakomen, zullen wij door omstandigheden buiten de controle de andere Partij onmiddellijk op de hoogte stellen met bekende informatie over het voorval. Deze informatie zal tijdens het incident worden gepubliceerd op onze Facebook-groep en op ons Twitter-account. In dergelijke incidenten kunt u altijd besluiten om deze samenwerking te beëindigen en de SimplyMeet.me te verwijderen, maar er zijn geen restituties voor reeds betaalde abonnementen.

10.3 U bent in staat om deze juridische relatie aan te gaan met inachtneming van de hierin vermelde bepalingen, en hebt geen juridische verbintenissen en/of verplichtingen die de hierin vermelde plichten en verantwoordelijkheden waarschijnlijk in conflict kunnen brengen of anderszins belemmeren of belemmeren.

10.4 De bepalingen hierin, samen met andere documenten die door verwijzing zijn opgenomen, vormen de enige, volledige en definitieve overeenkomst tussen u en ons, met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, verklaringen, overeenkomsten en garanties, hetzij schriftelijk, mondeling of impliciet tussen u en SimplyBook.me Ltd.

10.5 Niets in de bepalingen hierin mag worden opgevat als het creëren van een agentschap, partnerschap of enige andere vorm van gezamenlijke onderneming, dienstverband of fiduciaire relatie tussen u en SimplyBook.me Ltd.

10.6 Elke claim, geschil of controverse die voortvloeit uit, uit of in verband met de bepalingen hierin, zal worden opgelost via een alternatieve geschillenbeslechting, te beginnen met bemiddeling en indien nodig met inbegrip van definitieve en bindende arbitrage.

10.7 Voor de doeleinden van de bepalingen hierin zijn de onderstaande contactgegevens over SimplyBook.me Ltd van toepassing voor kennisgevingsdoeleinden:

Email Address:

support@simplybook.me (algemene vragen)

legal@simplybook.me (juridische vragen)

accounting@simplybook.me (vragen over facturen)

securityofficer@simplybook.me (vragen over informatiebeveiliging)

dpo@simplybook.me (vragen over privacy en persoonlijke gegevens)

Postal Address:

30 Gladstonos Street, P. Makedonas Court, Mezzanine Floor, 3041, Limassol, Cyprus.

10.8 De bepalingen hierin kunnen op elk moment door SimplyBook.me Ltd worden gewijzigd om eventuele wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving en/of onze bedrijfsvoering weer te geven en we zullen u op de hoogte stellen van eventuele belangrijke wijzigingen vóór de datum waarop deze van kracht worden.

10.9 De bepalingen hierin worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de Republiek Cyprus en alle geschillen met betrekking tot de bepalingen hierin zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Republiek Cyprus.

Laatste update: 01/11/2022

Ingangsdatum: 01/11/2022

Versie: 2.1.